วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

097 อโนชา


ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา
1. รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของพระยาฉัททันต์ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ
2. ออกแบบตัวละครและสตอรี่บอร์ด
3. ออกแบบร่าง โดยรวมทั้งหมด
4. ปรับแก้ และ พัฒนาให้มีความเหมาะสมที่สุด
5. พัฒนาในด้านรายละเอียดภาพเคลื่อไหว
6. ปรับปุรงและแก้ไขอีกครั้งเพื่องานที่สมบูรณ์ที่สุด
พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ได้ฝึกการทำแอนนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
2. ได้ฝึกการออกแบบตัวละคร
3. สามารถทำงานออกแบบผ่านโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้คล่องขึ้น และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น
4. เข้าใจถึงระบบความสำพันของภาพและเสียง
5. เรียนรู้ และ เข้าใจการออกแบบแอนนิเมชั่น
6. สามารถควบคุมงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสื่อความหมาย หรือแสดงออกถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร
7. รู้จักการหาข้อมูลที่เหมาะสม และ มีประโยชน์ในงานออกแบบ จากที่ต่างๆ วิธีต่างๆ
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1. ความไม่ลงตัวของภาพและเสียง
2. การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละส่วน
3. ความไม่เข้าใจในเรื่องการจัดการไฟล์
4. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ไม่เอื้ออำนวย
แนวทางการแก้ไข
1.ปรึกษาอาจารย์ เพื่อน และ ครอบครัว เพื่อจะได้รับความเห็นในมุมต่างๆมาพัฒนางานให้ดีที่สุด
2.ลดเอฟเฟคสำเร็จรูปในโปรแกรม
3.แก้ไข สังเกต และ ใส่ใจในรายละเอียดของงานออกแบบให้มากกว่านี้
4.ศึกษาจากรูปถ่าย และงานตัวอย่างให้มากที่สุด
5.ฝึกฝน และ พัฒนาต่อไป

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

072 นนตรา

04500072 นนตรา ซากีย์
Example : Full size
Size in gameBackgroundขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวาด ตามยุคสมัยที่กำหนด
2. แจกแจงกำหนด สถานที่และตัวละครที่ต้องการจะวาด
3. ร่างตัวละครและฉากโดยรวมทั้งหมด
4.เสนออาจารย์ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. ผลิตผลงานเสร็จสมบูรณ์
พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้
1. ได้ลองวาดสิ่งใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยวาด
2. ได้ลองสไตล์การวาดฟิคเกอร์และการลงสีแบบใหม่
3. รับรู้ถึงยุคสมัยและวิถีชีวิตของชาวไทยมากยิ่งขึ้น
4. ค้นพบเทคนิคการทำงานที่มากขึ้นกว่าเดิม
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1. ข้อมูลที่ต้องการ ค่อนข้างหาได้ยาก
2. เวลาไม่เคยพอ
3. สับสนในชีวิต
4. ในบางจุด ยังคงไม่สามารถหลุดไปจากสไตล์เดิมได้
5. อึน
แนวทางการแก้ไข
1. ฝึกฝนให้มากกว่าเก่าเป็นเท่าตัว
2. ขอคำปรึกษาจากอาจารย์และบุคคลรอบตัวให้มากยิ่งขึ้น
3. หาข้อมูลให้แน่นยิ่งกว่าเก่า
4. ฟิต
5. พัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกO73นฤชา ( suang sawi )2


แบบที่แก้ไขล่าสุด และ ส่วนที่ยังลงไม่ครบ

O73นฤชา ( suang sawi )1ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา

1. รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จำทำได้ด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ
2. วิเคราะห์ แยกแยะ และจำแนกงานออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ และการจัดการองคืกร
3. ออกแบบร่าง โดยรวมทั้งหมด
4. ปรับแก้ และ พัฒนาให้มีความเหมาะสมที่สุด
5. พัฒนาในด้านรายละเอียดของแต่ละการออกแบบ
6. ปรับปุงและแก้ไขอีกครั้งเพื่องานที่สมบูรณ์ที่สุด


พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ได้ฝึกการวิเคราะห์ ดึงจุดเด่น และ เข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะทำงานออกแบบออกมา
2. พัฒนาการทางด้านการออกแบบที่เป็นชุด หรือเป็นพวกเดียวกัน
3. สามารถทำงานออกแบบผ่านโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้คล่องขึ้น และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น
4. เข้าใจถึงระบบการพิมพ์และการแยกสีต่างๆ
5. เรียนรู้ และ เข้าใจการออกแบบบรจุภัณฑ์มากขึ้น
6. สามารถควบคุมงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสื่อความหมาย หรือแสดงออกถึงเอกลักษณืองค์กรไดเดีขึ้น
7. รู้จักการหาข้อมูลที่เหมาะสม และ มีประโยชน์ในงานออกแบบ จากที่ต่างๆ วิธีต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1. ความไม่ลงตัวของกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์บางประเภท
2. การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นผิดพลาด
3. ละเลยรายละเอียดสำคัญต่างๆ เช่นตัวโลโก้ใหม่ ที่ควรจะไปอยู่ในทุกๆที่เป็นต้น
4. ไม่สามารถไปสถานที่จริงเพื่อให้หารออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ได้


แนวทางการแก้ไข

1.ปรึกษาอาจารย์ เพื่อน และ ครอบครัว เพื่อจะได้รับความเห็นในมุมต่างๆมาพัฒนางานให้ดีที่สุด
2.ตัดงานออกแบบบางประเภทที่คาดว่าจะไม่ได้ทำ และ ที่ไม่จำเป็นออกก่อน เพื่อไปพัฒนาต่อในโปรเจคถัดไป
3.แก้ไข สังเกต และ ใส่ใจในรายละเอียดของงานออกแบบให้มากกว่านี้ เพื่องานออกแบบที่มีประสิทธิภาพถูกใจผู้บริโภค
4.ศึกษาจากรูปถ่าย สภาพภูมิศาสตร์ แบละคำบอกเล่าของคนพื้นที่ รวมั้งกลุ่มเป้าหมายให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
5.ฝึกฝน และ พัฒนาต่อไป

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

086 มินตรา

ผลงานสำเร็จของ 04500086 มินตรา อัสดาธร

"Magic Land"ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ ในหลายๆรูปแบบ รวมทั้งสีที่ใช้
2. คิดเนื้อเรื่อง, วางโครงเรื่อง และเขียนเรื่องย่อ รวมทั้งแก้ไขเนื้อเรื่องให้กระชับ
3. ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ ปรับปรุงและแก้ไขจนกว่าจะหาลายเส้นที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
4. ลงมือทำงานจริงทั้งการพิมพ์เนื้อเรื่องและวาดภาพประกอบ


พัฒนาการในด้านใดบ้าง
1. สามารถวาดการแสดงออกท่าทางและอารมณ์ของตัวละครในลายเส้นที่ออกแบบใหม่ได้
2. พัฒนาด้านการลงสีในรูปแบบที่สดใส
3. รู้จักควบคุมการใช้ในการลงสี
4. ได้คาแรกเตอร์ดีไซน์ลายเส้นใหม่ไว้ใช้ในอนาคต

ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
1. การเขียนนิยายจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์จากการอ่านให้มาก เพื่อนำมาเรียบเรียงคำในแต่ละประโยค ให้สละสลวย เข้าใจได้ง่าย สามารถที่จะอ่านต่อได้เรื่อยๆโดยไม่ติดขัด
2.ได้ใช้สีแบบที่ไม่เคยลองเช่นสีแสตมป์เป็นสีที่สดสามารถใช้ได้ง่ายแต่คุมสีค่อนข้างยากเนื่องจากสีสดเกินไปนิด
3.การแทรกภาพ Spot ลงในเนื้อเรื่อง ต้องมีการจัดว่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเนื้อเรื่องที่พิมพ์

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1.ความเครียดในการทำงานทำให้การคิดงานล่าช้า
2.การแบ่งเวลาในการทำงาน
3.ความไม่ถนัดในเครื่องมือและลายเส้นที่ทดลองใหม่
4.การคุมสีของภาพไม่เป็นไปตามที่ใจนึกเพราะยังไม่ชำนาญ
5.การเขียนเนื้อเรื่องที่ยังไม่สามารถให้อ่านได้ไหลลื่นพอ

แนวทางการแก้ไข

1.ปรึกษางานกับเพื่อนให้ช่วยวิจารณ์ผลงาน
2.เนื่องจากได้รับคำวิจารณ์จากเพื่อนว่าภาพประกอบในงานจริง คล้ายSketch จึงเปลี่ยนจากภาพขาวดำมาเป็นสีทั้งหมด
3.หมั่นดูการออกแบบคาแรกเตอร์ดีไซน์ให้มากขึ้น
4.ฝึกวาดคาแรกเตอร์ดีไซน์ให้มากขึ้นและบ่อยขึ้น
5.ฝึกการลงสีให้บ่อยขึ้น
6.หมั่นอ่านนิยายให้มากขึ้นเพื่อให้รู้ถึงจังหวะการวางโครงเรื่องการใช้คำ ความเหมาะสม ปริศนา ฉากไคลแมกต์ของเรื่อง

_______________________________

ก่อนหน้านี้ฝากเพื่อส่งค่ะ แต่เพื่อนบอกว่าต้องกลับนำมาแก้ไขงาน ซึ่งงานนี้ได้ทำการปรับปรุงมาแล้วค่ะ

099 อินทุอร

แก้ตามที่อาจารย์บอกแล้วค่ะ เผอิญอัพขึ้นมาช้า เพราะหาวิธีที่อัพpresentation ให้ได้ใกล้เคียงของจริงที่สุดอยู่ค่ะอัพมา 2 แบบ
แบบแรกเป็น ไฟล์ video ค่ะ แสดงให้เป็น transition ได้ชัดเจนกว่าแต่ไฟล์มันเล่นเร็วไปหน่อยค่ะแบบที่สอง จะคลิกเลื่อนหน้าได้ เผื่ออาจารย์จะดูข้อมูลเป็นหน้าๆค่ะแต่มันเพี้ยนๆ นิดหน่อย หลายตรงเหมือนจะคลิกได้แต่คลิกไม่ได้Six Thinking Hats
View more presentations from pla2.

***** ลง tagรวมทั้งหมดที่โพสไว้ให้แล้วค่ะ ใต้tag 04500099*****

ขั้นตอนการทำงาน
 1. วางโครงการ กำหนดสิ่งที่ต้องการทำ และกำหนด mood board
 2. ทำความเข้าใจหนังสือ six thinking hats ของ edward de bono เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดไม่เพี้ยน
 3. กำหนด mood & tone ของ ตามลักษณะคาแรคเตอร์ ของหมวกทั้งหกใบ
 4. หา reference
 5. กำหนดคนที่ต้องการจะถ่ายรูปเพื่อใช้สื่อสาร คาแรคเตอร์ทั้งหก
 6. ลองถ่ายภาพไว้คร่าว และนำมาเทียบกับ moodboard ให้ไปด้วยกัน
 7. กำหนดเนื้อหาที่ต้องการใส่ และภาพที่ต้องถ่ายเพื่อนำมาใช้
 8. ทดลองทางเปลือก โปรแกรมต่างๆ ไปด้วย
 9. กำหนดแผงผังของ interactive และองค์ประกอบต่างๆ
 10. ถ่ายภาพและนำภาพที่ได้มาแต่งตามมู้ดบอร์ด
 11. วางรูปแบบ
 12. ทำรูปแบบ presentation ของ interactive ลงบน keynote
 13. ตรวจ
 14. ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
 1. ขาดการวางแผน วางกำหนดการณ์ แต่แรก ทำให้เมื่อถึงเวลาที่จะนัดเพื่อนถ่ายภาพ เป็นช่วงที่งานเริ่มเยอะ ทำให้หาเวลาตรงกันได้ลำบาก และเกรงใจเพื่อนด้วย
 2. ปัญหาด้านการจัดแสง ต้องใช้ทักษะในการจัดแสงมากพอสมควรเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ
 3. การรักษาผลงานให้ตรงตาม mood board ซึ่งบางครั้ง เพื่อให้ผลงานสื่อสารมากขึ้น ก็อาจจะตรงยอมปรับ mood&tone ของงานตามความเหมาะสม
 4. การทำinteractive มีปัจจัยหลายอย่างกว่าที่คิดไว้
 5. กำหนด scope งานไว้แคบ ทำให้รู้สึกว่า ต่อยอด หรือทดลองความคิดใหม่ๆ เข้าไปไม่ได้มาก
 6. พึ่งทราบว่าเวลาอัพโหลดวิดีโอลงเซิร์ฟเว่อร์ แล้วต้องรอให้มัน convert อีก สองชั่วโมง
ผลที่ได้จากงาน
 • การสื่อสารคาแรคเตอร์ของบุคคล ด้วยสีสรร สีหน้า และท่าทาง
 • การรีทัชภาพโดยใช้สีเข้ามามีส่วนผสมหลัก
 • การถ่ายภาพบุคคล ให้ออกมามีคาแรกเตอร์ที่ต่างรูปแบบกันออกไป
 • เรียนรู้ลักษณะ interface ที่ดีและไม่ดี
 • ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทฤษฎีการคิด six thinking hats
 • เมื่อได้ทำโครงการนี้แล้ว อย่างน้อยก็รู้สึกว่า สามารถทำให้เข้าใจคร่าวๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น
 • การสื่อความ ออกมาในรูปแบบของรูปภาพ
 • สื่อสาร content
 • การจัดเลย์เอาท์
 • ได้จับ keynote เป็นครั้งแรก

090 WALAIRAT


สิ่งที่ได้
1. ได้เรียนรู้ประวัติของคนที่เรานำมาทำได้รู้ถึงสำเร็จ และทำยังไงถึงได้มาซึ่งความสำเร็จ
2. ได้เรียนรู้วิธีการต่อลาย
3. ได้ค้นหาสไตล์ ลายเส็นของการวาดภาพประกอบ

อุปสรรค ปัญหา
1. ไม่มีการวางแผนงาน
2. ไม่รุ้จักใช้เวลาอย่างมีค่า
3. การที่จะวาด หรือการที่จะทำให้คนรู้ว่า ศิลปินคนนั้นเป็นใครโดยที่ไม่มีน่า เขาคนนั้นอยู่เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากบางคนก็ไม่ได้ชื่นชอบโดยส่วนตัวนั้นก็จะลำบากในการมอง
4. การต่อลายไม่ค่อยจะตรงกัน ทั้งๆที่วัดเป็นอย่างดีแล้ว