วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553

083 ภัทริน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำการหาหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เนตที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

2. ทำความเข้าใจกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และรวบรวมข้อมูลปัญหาของคนเมืองที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดสรรข้อมูลออกเป็นหมวดๆ เขียนเนื้อคร่าวๆของแต่ละบทภายในเล่ม ว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

4. นำไปเสนอและขอคำแนะนำกับอาจารย์

5. กลับมาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา และสเกตรูปแบบของเล่ม และรูปถ่ายที่ใช้ การเล่าเรื่องและ Grimmickต่างๆ

6. นำไปเสนอและขอคำแนะนำกับอาจารย์

7. แก้ไขปรับปรุงแบบสเกต

8. เริ่มถ่ายภาพตามแบบสเกต และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซึ่งก็ไม่สามารถถ่ายภาพตามแบบที่ต้องการไว้ได้ จึงต้องออกไปตระเวนถ่ายภาพใหม่อีกหลายรอบ

9. เรียบเรียงเนื้อหาภายในเล่มทั้งหมด พร้อมคัดเลือกภาพที่สามารถสื่อถึงเนื้อหา เพื่อนำมาใช้ในการจัดเลย์เอาท์ต่อไป

10. จัดวางเลยเอาท์ของหนังสือ และทำภาพประกอบต่างๆภายในหนังสือ

11. ตรวจบรู๊ฟ และปรับปรุงแก้ไขหนังสือทั้งหมดอีกรอบ

12. จัดพิมพ์รูปเล่มจริงสรุปผลการทำงาน

เป็นการทำงานหนังสือแนว Concept เป็นครั้งแรก และก็ได้ทดลองการเพิ่มลูกเล่น (Gimmick) ลงไปในเล่ม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา ซึ่งผลออกมาก็เป็นที่พอใจ แต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าที่คาดหวังไว้

เนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแก่นแท้ของมัน ค่อนข้างอยู่ในรูปของนามธรรม และจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งยากต่อการสื่อสาร ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว หนังสือต้องการจะบอกอะไร


ผลที่ได้รับ

1. ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นเชิงนามธรรม ให้สามารถสื่อในรูปแบบของภาพถ่ายประกอบข้อความได้

2. ได้ทำความเข้าใจกับหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง

3. ได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ทำให้ทราบว่าควรจะเตรียมข้อมูลให้ดี และพร้อมก่อนที่จะลงมือทำ


อุปสรรค

1. การถ่ายภาพให้ได้ตามที่วางแผนไว้นั้น สามารถทำได้ยาก และต้องใช้เวลานาน

2. การไม่ทำแบบสอบถาม เพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงนั้น ทำให้การเขียนข้อมูล สามารถทำได้ยาก เนื่องจากไม่ได้มาจากข้อมูลที่แท้จริง ของกลุ่มเป้าหมายที่เราพูดถึง ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลที่เราคิดและเขียนขึ้นมา คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

3. การไม่เรียบเรียงเนื้อหา และกลั่นกรองความคิดเสร็จเรียบร้อย ก่อนลงมือทำงาน ทำให้ยากและเสียเวลาระหว่างการทำงานไปมาก

1 ความคิดเห็น: