วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

O73นฤชา ( suang sawi )1ขั้นตอนการทำงานตลอดภาคการศึกษา

1. รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จำทำได้ด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และเข้าใจ
2. วิเคราะห์ แยกแยะ และจำแนกงานออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบ และการจัดการองคืกร
3. ออกแบบร่าง โดยรวมทั้งหมด
4. ปรับแก้ และ พัฒนาให้มีความเหมาะสมที่สุด
5. พัฒนาในด้านรายละเอียดของแต่ละการออกแบบ
6. ปรับปุงและแก้ไขอีกครั้งเพื่องานที่สมบูรณ์ที่สุด


พัฒนาการ และสิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ได้ฝึกการวิเคราะห์ ดึงจุดเด่น และ เข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังจะทำงานออกแบบออกมา
2. พัฒนาการทางด้านการออกแบบที่เป็นชุด หรือเป็นพวกเดียวกัน
3. สามารถทำงานออกแบบผ่านโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้คล่องขึ้น และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น
4. เข้าใจถึงระบบการพิมพ์และการแยกสีต่างๆ
5. เรียนรู้ และ เข้าใจการออกแบบบรจุภัณฑ์มากขึ้น
6. สามารถควบคุมงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสื่อความหมาย หรือแสดงออกถึงเอกลักษณืองค์กรไดเดีขึ้น
7. รู้จักการหาข้อมูลที่เหมาะสม และ มีประโยชน์ในงานออกแบบ จากที่ต่างๆ วิธีต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1. ความไม่ลงตัวของกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์บางประเภท
2. การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นผิดพลาด
3. ละเลยรายละเอียดสำคัญต่างๆ เช่นตัวโลโก้ใหม่ ที่ควรจะไปอยู่ในทุกๆที่เป็นต้น
4. ไม่สามารถไปสถานที่จริงเพื่อให้หารออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ได้


แนวทางการแก้ไข

1.ปรึกษาอาจารย์ เพื่อน และ ครอบครัว เพื่อจะได้รับความเห็นในมุมต่างๆมาพัฒนางานให้ดีที่สุด
2.ตัดงานออกแบบบางประเภทที่คาดว่าจะไม่ได้ทำ และ ที่ไม่จำเป็นออกก่อน เพื่อไปพัฒนาต่อในโปรเจคถัดไป
3.แก้ไข สังเกต และ ใส่ใจในรายละเอียดของงานออกแบบให้มากกว่านี้ เพื่องานออกแบบที่มีประสิทธิภาพถูกใจผู้บริโภค
4.ศึกษาจากรูปถ่าย สภาพภูมิศาสตร์ แบละคำบอกเล่าของคนพื้นที่ รวมั้งกลุ่มเป้าหมายให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
5.ฝึกฝน และ พัฒนาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น