วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นฤชา 04500073 ชุมพร

1st update
สาขางานออกแบบที่จะศึกษา

- marketing, advertising and brand identity

เป้าหมายสูงสุดของโครงการ
- สร้างความสุขให้ทั้งกับ นักท่องเที่ยว และ ผู้ให้บริการ
- สร้างรายได้หมุนเวียนแบบพอดีในชุมชน และ เครือข่าย
- สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด และ ประเทศมากขึ้น
- รักษาบุคลิก และ สภาพแวดล้อมของชุมชนไว้ ด้วยการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการศึกษา
- ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด และ ความเป็นไปได้ในตลาด
- ต้องการศึกษา ทดลอง และ พัฒนาแนวทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและมากขึ้น ในวิธีคิดใหม่ๆ
- ต้องการแสวงหาวิธีการ และ แนวทางใหม่ๆที่สามารถ ประยุกตืใช้ในการสร้างแบรนด์ และ เอกลักษณ์ของแบรนด์ได้

หัวข้อที่ต้องการศึกษา
- การวางแผนการตลาด และ การสร้างแบรนด์ สำหรับบริการที่พัก แบบกึ่งรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์ ที่จังหวัดชุมพร

ผลงานที่คาดว่าจะมี
- แผนการตลาด และ การโฆษณา
- ชิ้นงานสำหรับงานโฆษณา
- ชิ้นงานด้านเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น โลโก้, ของใช้ภายในที่พัก ฯลฯ
( จำนวนชิ้นงาน และ สื่อที่ใช้ยังไม่มีความแน่นอน คือจะต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัย และ แผนกลยุทธต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ด้านบน จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะ แต่ก็จะมีชิ้นงานออกมาตามหัวข้อด้านบนค่ะ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น