วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500088 / Rabrabhi

Project : Corporate Identity for Materialistic

สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
● Brand Identity
วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา
● สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ Materialistic

● ศึกษาองค์ประกอบของงาน Corporate Identity
จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
● Logo
● Namecard
● Letter
● Paper Bag
● Price Tag
● Postcard


Design Brief

โจทย์ทางการออกแบบ
● ออกแบบเอกลักษณ์องค์กร Materialistic
วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ

● สร้างเอกลักษณ์ด้านภาพที่จะสื่อสารถึงจุดยืน, บุคลิกภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์
● สร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจในร้าน
กลุ่มเป้าหมาย

● กลุ่มบุคคลช่วงอายุตั้งแต่ 20-30 ปี
● มีรายได้ปานกลางถึงสูง

● มีไลฟสไตล์ที่ค่อนข้างทันสมัย ยอมรับเรื่องของวัฒนธรรมใหม่ๆ
สารหลักที่จะสื่อสารผ่านงานออกแบบ
● We're living in a material world and we're Materialistic.

อารมณ์และน้ำเสียง
● เรียบ ทันสมัย น่าสนใจ แฟชั่น

References
 


Sample Designไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น