วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500086 มินตรา ขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้องานค่ะ

ขออนุญาตเปลี่ยนจากcomic เป็นนิทานภาพประกอบค่ะ เนื่องจากตนเองมีเรียนวิชาComicอยู่แล้ว และตนเองมีความสนใจในด้านภาพประกอบแต่ยังไม่เคยลองทำอย่างจริงจัง เลยคิดว่าถ้าหากลองทำด้านภาพประกอบไปด้วยน่าจะเป็นตัวเลือกได้อีกทางหนึ่งในตอนปี4ค่ะ

1.สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
- นิทานภาพประกอบ

2. วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา

- เพื่อฝึกฝนหรือลองทำเทคนิคการวาดภาพประกอบ
- เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำภาพประกอบด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
- เพื่อเรียนรู้การสร้างTexture ในภาพประกอบ จุดเด่น จุดด้อยในการทำTexture

3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา
- Texture และสี มีผลทำให้อารมณ์ของภาพเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
- การเลือกใช้Texture ที่มีพื้นผิวต่างกันในภาพเดียวจะส่งผลอย่างไรกับภาพ?

4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
- หนังสือนิทานภาพประกอบ 1 เล่ม ประมาณ 24 หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น