วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500083 "Concept book : พอเพียงกับชีวิตคนเมือง "


1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา : ออกแบบหนังสือ

2. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (สำหรับคนเมือง)
ให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องการศึกษา :
- การเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับการทำงาน
- การถ่ายภาพ และการออกแบบกราฟฟิกประกอบหนังสือ
- การจัดเลยเอาท์หนังสือ

3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
- เนื้อหา : เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนเมือง
- หนังสือที่เป็นแบบอย่างในการทำ : หนังสือประกอบนิทรรศการ "อีสาน กันดารคือสินทรัพย์"

4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
- หนังสือ Concept book 1 เล่ม จำนวนหน้าประมาณ 100 หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น