วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Design Brief

ให้ นักศึกษาเขียน Design Brief ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ เพือเป็นแนวทางในการออกแบบ
1. Problem ปัญหาทางการออกแบบ หรือ โจทย์ทางการออกแบบ
2. Objective วัตถุประสงค์ทางการออกแบบ
3. Target Group กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
- Demographic ลักษณะทางกายภาพ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
- Psycographic ลักษณะทางจิตภาพ คือ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Life style) Activity กิจกรรม, Interest ความสนใจ, Opinion ความคิดเห็น
4. Key Message (Concept) สารหลักที่จะสื่อสารผ่านงานออกแบบ
5. Mood & Tone อารมณ์และน้ำเสียง เช่น ดูทันสมัย ดูร่าเริง ดูเป็นทางการ ดูจริงจัง ดูสนุกสนาน ดูหรูหรา ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น