วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500080

1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา
-โฆษณา
2. วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา
-นำเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อสารด้วยภาพและภาษา
-การจัดการรูปภาพ องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิค
-พัฒนาทางด้วนความคิดในการสื่อสารให้แปลกใหม่น่าสนใจ
-ความรู้อื่นเกี่ยวกับการทำโฆษณา
3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
-รณรงค์เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและสุภาพสตรี
4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
-สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท แคมเปญ ประเด็นละ2-3ชิ้น
-สื่อแฝงในบรรยากาศ
-สื่ออื่นที่เพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น