วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

094 ศิวัสว์

: สาขางานออกแบบที่ต้องการจะศึกษา :
Information Graphic หรือ Design instruction

: วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการศึกษา :
เพื่อศึกษาวิธีการเรียบเรียงข้อมูล และศึกษาลำดับการรับสารให้มีระเบียบ และน่าสนใจ
ในงาน Information Graphic รวมถึงการสื่อความหมายด้วยภาพ หรือGraphic ที่ใช้ประกอบ
ในงานประเภทนี้

: หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา) :
อยากทำInformation Graphic ที่นำเสนอสถิติ ข้อมูล หรือองค์ความรู้ใหม่ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยว
ข้องกับคนไทยโดยตรง นำมาพัฒนาร่วมกับรูป Graphic ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะนำแสดง

: จำนวนชิ้นงาน:
จำนวนงาน 1 ชุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น