วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นัฐพล 04500074

1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา :
- MOTION GRAPHIC
2. วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการศึกษา :
- เพื่อพัฒนาฝึกฝนการใช้โปรแกรม After Effect ให้เกิดความชำนาญ
- เพื่อฝึกฝนการเล่าเรื่องผ่านภาพประกอบสองมิติและการผสมผสานระหว่างจังหวะเพลงกับภาพประกอบ
3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
- MV ประกอบเพลง My Name Is Dos - Cyndi seui โดยใช้เทคนิคภาพประกอบสองมิติ
4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน :
- MV จำนวน 1 ชิ้นงาน ( 3.43 นาที )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น