วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ยศนันท์ 04500087

>สาขางานออกแบบที่ต้องการจะศึกษา
   Advertising
>วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการศึกษา
   ศึกษาการคิดสร้างสร้างเชิงโฆษณา
   ฝึกทักษะทางด้านการรีทัชและองค์ประกอบศิลป์
>หัวข้อที่ต้องการศึกษา
   ออกแบบสื่อโฆษณาโครงการ " รักเดียวใจเดียว"
   สนับสนุนให้รักเดียวใจเดียวเพื่อลดปัญหาสังคมและปัญหาจิตใจ
>จำนวนชิ้นงาน
   print ads 1 Campaign
   creative items
   logo
   
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น