วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

04500079 ภาพประกอบเพลง

1. สาขางานออกแบบที่ต้องการศึกษา : MOTION GRAPHIC

2. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกว่าการทำ MV ตัวนึงสามารถทำจากการวาดภาพประกอบได้โดยไม่ต้องใช้ดารา

สิ่งที่ต้องการศึกษา :
- การเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับการทำงาน
- รู้จักเทคนิคในการถ่ายทำต่างๆ
- สามารถคิดเนื้อเรื่องได้ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

3. หัวข้อที่ต้องการศึกษา (กรณีศึกษา)
- เนื้อหา : เป็นการเล่าเรื่องโดยผ่านจากภาพประกอบ


4. จำนวนผลงาน ระบุสื่อ และจำนวนชิ้นงาน
- เป็น MOTION GRAPHIC 1 เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น